อ่างเก็บน้ำ ป่าพะยอม @ พัทลุง

5/5 - (1 vote)

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม (เขื่อนวังเลน) เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้เวลาบุกเบิกป่า ๑ ปี ลักษณะตัวเขื่อนเป็นแบบหินทิ้ง ฐานกว้าง ๒๔ เมตร สูงจากพื้น ๑๓ เมตร ความกว้างของสันเขื่อน ๘ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ ๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่น้ำท่วมประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่ ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ ๕ ปี ใช้งบประมาณ ๓๐ ล้าน ชลประทานจังหวัดพัทลุง เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างและบำรุงรักษา ส่งน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอป่าพะยอมและบางส่วนของอำเภอควนขนุนให้สามารถประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมได้ตลอดปี ในการสร้างอ่างเก็บน้ำได้รับ การสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอมอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

ในการสร้างอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมนี้ไดรับน้ำจากคลองทรายขาว คลองบ้านเพรี๊ยะ และลำคลองอื่น ๆ อีกหลายสาย นอกจากนี้ยังมีน้ำจากน้ำตกบริเวณเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำตลอดปี ทำให้ปริมาณเต็มอ่างเก็บก่อนกำหนด นอกจากนั้นยังทำให้เกิดเกาะกลางลำน้ำขึ้นมา ประกอบกับถ้ำที่มีอยู่ก่อนแล้วทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอมอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้ว ยังสามารถที่จะชมสัตว์ป่า มีกระจง หมู่ป่า เก้ง นิ่ม ชะมด ตะกวด ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอยู่บนเกาะ อ่างเก็บน้ำป่าพะยอมเป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำโดยธรรมชาติและเป็นแหล่งปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดของกรมประมง จึงทำให้มีปลาอุดมสมบูรณ์หลายร้อยชนิดถือเป็นแหล่งประกอบอาชีพด้านการประมงแหล่งใหม่ของอำเภอป่าพะยอม จากการที่มีแหล่งน้ำที่ใช้ได้ตลอดปี ทำให้ชาวบ้านสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตลอดปี

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอมอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

เส้นทางการเดินทาง – ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๔๑.๖ กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ตามเส้นทางถนนหมายเลข ๔ เมื่อถึงสี่แยกโพธิ์ทองเลี้ยวซ้ายตามเส้นทางถนนหมายเลข ๔๑๖๔ ไปจนถึงวัดเขาปู่เลี้ยวขวาขับไปประมาณ ๕ กิโลเมตร จะพบอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110

แผนที่อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

พิกัด : 7.7552065,99.7934503