ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 11/07/2565

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (15.30 น.)