ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 24/06/2565

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 (14.00 น.)