บ้านขามสายน้ำมีชีวิต @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

คลองบ้านขาม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ น้ำใสสะอาด อากาศบริสุทธิ์ที่พัทลุง

วัดป่าตอ @ ควนขนุน พัทลุง

วัดป่าตอ พิพิธภัณฑ์วัดป่าตอ แหล่งเก็บโบราณวัตถุ ณ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เกาะโคบ @ ปากพะยูน พัทลุง

ควายไล่ทุ่ง วัวเล็มหญ้า นกหาปลา หมูทำนาแห้ว สีสันของท้องทุ่ง ที่ เกาะโคบ ปากพะยูน พัทลุง

สวนลุงปลื้ม @ ป่าพะยอม พัทลุง

สวนลุงปลื้ม ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง สวนไม้ผลแบบผสมผสาน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง